Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

12.12.2017

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

26 §

Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevien hevostallitilojen ja jaloittelutarhojen vuokraaminen Senaatti-kiinteistöille

HEL 2017-012860 T 10 01 03

Päätös

Merkittiin, että edellinen vuokrasopimus otsikossa mainitusta asiasta päättyi 30.11.2017.

Liikuntajohtaja päätti vuokrata Senaatti-kiinteistöille Helsingin kaupungin 16. kaupunginosassa (Ruskeasuo) ja 18. kaupunginosassa (Laakso), Vähä Huopalahden kylän nro 436 tilalla Rnro 3:7 sijaitsevalta Ruskeasuon liikuntapuiston alueelta yhteensä 1 263,10 m²:n suuruiset hevostalli-, ullakko- ja sosiaalitilat sekä yhteensä 12 058,50 m²:n suuruiset hevosten jaloittelualueet ratsastustoimintaa varten ajaksi 1.12.2017 - 30.11.2022 siten, että kuukausivuokrana peritään yhteensä 9 444,87 euroa. Muuten vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Senaatti-kiinteistöt.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1

Laskutus

Liite 1

Liikuntapalvelut

Liite 1

Lautakunta

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566