Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

Liikuntaan aktivointi

25.10.2017

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

17 §

Starttiavustusten jakaminen yhdistyksille 2017

HEL 2017-004904 T 02 05 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää 200 (kaksisataa) euron suuruiset starttiavustukset seuraaville liikuntaseuroille:

- Salibandyseura Blues ry (rek. 1.4.2016)
- Tanijian Helsinki ry (rek. 12.10.2016)
- Helsinki AAA's ry (rek. 29.8.2017)
- Somali Cadale yleisurheilu club ry

Lisäksi liikuntajohtaja päätti että avustusta ei voida myöntää

- Torpparinmäen kyläyhdistys ry

Torpparinmäen kyläyhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

Päätöksen perustelut

Starttiavustusta voidaan myöntää alle yhden vuoden toimineelle yhdistykselle tai rekisteröintiprosessinsa käynnistäneelle yhdistykselle. Starttiavustus voidaan myöntää yhdistykselle vain kerran.

Starttiavustus voidaan myöntää liikuntaseuroille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

1. Liikuntaseuran sääntöjen mukainen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys toimii pääasiassa Helsingissä ja sen toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille.

2. Seuran pääasiallisen toiminnan sääntöjen mukaan tulee olla liikuntatoiminta.

3. Avustettavan seuran tulee toiminnassaan sitoutua noudattamaan hyvän hallintotavan ja Valo ry:n määrittelemiä liikunnan ja urheilun Reilun Pelin periaatteita.

Starttiavustus on 200 (kaksisataa) euroa. Liikuntalautakunnan starttiavustuksiin osittaman avustusmäärärahan jakamisesta tekee päätöksen liikuntajohtaja (liikuntalautakunta 17.11.2016 § 154).

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Vastaanottajat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566