Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

12.10.2017

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

13 §

Maa-alueen vuokraaminen Talin sulkapallo- ja squashkeskus Oy:lle

HEL 2017-006173 T 10 01 01 03

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) kaavan 11751 nup-alueella (osia kiinteistöä 91-420-1-1172) olevan yhteensä 860 neliömetrin suuruisen, liitekarttaan merkityn maa-alueen padel-kentän pitoa varten Talin sulkapallo- ja squashkeskus Oy:lle ajaksi 1.10.2017- 30.9.2023 siten, että vuosivuokrana peritään 822,60 euroa. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talin liikuntapuisto_maa-alue_Talin squash ja sulkapallokeskus Oy.pdf

2

Tali_padlekentta_vuokra-aluekartta.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Laskutus

Liite 1

Lautakunta

Liite 1
Liite 2

Liikuntapalvelut

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566