Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

26.06.2017

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

5 §

Liikuntaviraston Tila- ja kurssivarausjärjestelmän toteutus ja käyttöönottoprojekti

HEL 2017-004501 T 02 08 02 01

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hankkia Tieto Finland Oy:ltä projektipäällikköpalveluita Tila- ja kurssivarausjärjestelmäprojektiin Helsingin kaupungille suunnatun hinnaston mukaisesti hintaan 26 000 euroa + alv. 24 %.

Päätöksen perustelut

Tila- ja kurssivarausjärjestelmäprojekti on pitkittynyt, jolloin tarve projektipäällikön palveluille on edelleen jatkunut. Aiemmin aloitettu työ tulee saattaa valmiiksi ja koska ko. palveluntuottaja projektipäällikköpalveluiden osalta puitesopimuksessa on Tieto Finland Oy, projektipäällikköpalvelun palvelu hankitaan Tiedolta.

Aiemmassa hankintakeskuksen kilpailuttamassa Osaamiskeskuksen IT-hankkeiden ja -projektien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden kilpailutuksessa H043-12-1 vuodelta 2012 hanke- ja projektipäällikköpalveluissa ensimmäisenä oli Tieto Finland Oy. Sopimus päättyi optiovuoden jälkeen 31.12.2016.

Viimeisimmässä kilpailutuksessa vuodelta 2016, HEL 2016-009676 Tieto Finland Oy on edelleen hankintakeskuksen kilpailuttamassa IT-hankkeiden ja -projektien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden kilpailutuksessa, tällä kertaa kuitenkin sijalla kolme (3).

Jotta edellisen IT-hankkeiden ja -projektien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden sopimuskauden aikana alkaneen projektin (7.10.2016) alkaneen projektin loppuun saattaminen olisi mahdollisimman tehokasta, työ tilataan edelleen Tieto Finland Oy:ltä, jonka projektipäällikkö jatkaa samassa tehtävässä.

Samalla liikuntajohtaja päätti, että hankinta maksetaan tililtä TA-tili 8 09 25 01

Lisätiedot

Paula Mantila, liikuntajohtajan sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Liitteet

1

IT-hankkeiden_ja-projektien_konsultointi-_ja_asian

2

Osaamiskeskus, hankintajohtaja 7.9.2012 61 §

3

Hankintajohtajan päätös optiovuodesta 27.5.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Liikuntapalvelukokonaisuus

Hallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566