Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kulttuuripalvelukokonaisuus

 

 

Yleiset kulttuuripalvelut

14.11.2019

 

Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö

 

 

Kumppanuuspäällikkö

 

 

 

 

15 §

Edistyksellinen nykytanssi- ja balettiyhdistys ry:lle myönnetyn kehittämisavustuksen 2019 takaisinperintä

HEL 2018-012261 T 02 05 01 00

Päätös

Kumppanuuspäällikkö päätti periä takaisin 10 000 euroa Edistyksellinen nykytanssi- ja balettiyhdistys ry:lle vuodelle 2019 myönnetystä 40 000 euron kehittämisavustuksesta. Hanke ei toteutunut hakemuksessa suunnitellulla tavalla.

Avustuksen takaisinmaksu tapahtuu Helsingin taloushallintopalvelusta Edistyksellinen nykytanssi- ja balettiyhdistys ry:lle saapuvalla laskulla.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto myönsi 11.12.2018, 34 § Edistyksellinen nykytanssi- ja balettiyhdistys ry:lle 40 000 euron kehittämisavustuksen vuodelle 2019 Race Horse Company ry:n kanssa luotavan alueellisen yhteistyömallin kehittämiseen sekä Tapulikaupunki-Suutarila - nykytanssin koti -hankkeen toteuttamiseen. Avustus on maksettu yhdistyksen tilille kokonaisuudessaan.

Yhdistys haki kehittämishankkeelleen jatkoa vuodeksi 2020. Saatujen raporttien mukaan vuoden 2019 hanke ei ollut edennyt suunnitelmien mukaan eikä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 12.11.2019, § 25 myöntänyt jatkoa hankkeelle. Yhdistyksen ilmoituksen mukaan vuoden 2019 avustuksesta tulee jäämään käyttämättä 16 000 euroa.

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Edistyksellinen nykytanssi- ja balettiyhdistys ry_hankkeen selvitys

2

Edistyksellinen nykytanssi- ja balettiyhdistys ry_talouden toteutuma

3

Edistyksellinen nykytanssi- ja balettiyhdistys ry_hankekuvaus hakemus 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10404

Kalevankatu 6

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 37009

 

FI02012566