Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kulttuuripalvelukokonaisuus

 

 

Yleiset kulttuuripalvelut

30.08.2019

 

Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö

 

 

Kumppanuuspäällikkö

 

 

 

 

12 §

Drom ry:lle myönnetyn taide- ja kulttuuriavustuksen takaisinperintä

HEL 2019-001934 T 02 05 01 00

Päätös

Kumppanuuspäällikkö päätti periä takaisin Drom ry:lle myönnetyn 3 000 euron avustuksen kansainväliseen festivaaliin ja siihen valmistettavaan produktioon, koska hanke ei toteudu hakemuksessa ilmoitetulla tavalla. Avustuksen takaisinmaksu tapahtuu Helsingin taloushallintopalvelusta Drom ry:lle saapuvalla laskulla.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi 19.03.2019, 9 § Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kulttuuri- ja kirjastojaoston 3. jako, Drom ry:lle 3 000 euron avustuksen kansainväliseen festivaaliin ja siihen valmistettavaan produktioon. Avustus on maksettu yhdistyksen tilille kokonaisuudessaan. Yhdistyksen yhteyshenkilö ilmoitti 9.8.2019 lähettämässään sähköpostissa, että yhdistys on saanut projektiin niin vähän avustuksia, ettei se nykyisessä tilanteessa pysty toteuttamaan projektia vuonna 2019.

Lisätiedot

Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi

Liitteet

1

Drom ry_sähköpostikeskustelu 9.-16.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10404

Kalevankatu 6

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 37009

 

FI02012566