Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kulttuuripalvelukokonaisuus

 

 

Yleiset kulttuuripalvelut

19.06.2019

 

Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö

 

 

Kumppanuuspäällikkö

 

 

 

 

9 §

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kumppanuuspäällikön 6. jako

HEL 2019-007020 T 02 05 01 00

Päätös

Kumppanuuspäällikkö päätti myöntää taide- ja kulttuuriavustuksia 44 000 euroa seuraavasti:

Pysyväisluonteinen toiminta

 

 

Hakija

Hanke

euroa

H.V.

Helmikanava

0

 

H.V:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustusta pysyväisluonteiseen toimintaan voidaan myöntää vain rekisteröityneille toimijoille, ei yksityishenkilöille. Avustuksia ei myöskään myönnetä nettisivuihin tai mediajulkaisutoimintaan.

Projektit

 

 

Hakija

Hanke

euroa

Ad Astra i Helsingfors rf

För utvecklingen av Tillsammans för Finlands (TFF) verksamhet

3 000

Agencia Latina -yhdistys ry

Alegria Festivaali 2019

2 000

E.A.

Jos kuulisit jonkun huokaavan

0

All For Funk 

All For Funk - Block party 2019

0

Damström och arbetsgrupp

Koira, koiran

0

Elannon näyttämön kannatusyhdistys ry

Näytelmä "Pelikaani"

1 000

H-M.Z ja V.T. *

Eläinten karnevaali -konsertti

2 000

I.H.

Elokuvan jälkituotantotyö

0

Harakka ry

Näkyvä ja näkymätön meri

3 000

Helsingin Seurakuntayhtymä       

Helsingin Urkukesä

5 000

A.H.

Six Birds. Taiteiden Yö esitys.

0

Kalliolan Setlementti ry

Monitaidetapahtuma

1 000

K.L.

Dokumenttielokuva

0

R.K.

Lähi-Idästä Suomeen -elokuvafestivaali 

0

Kinobox ry

Avantgarde Vekkula

1 500

Kivinokkalaiset ry

Kivinokan kesä

3 000

Kuuttaret

Sanon silti -näyttämöllinen esityskokonaisuus

0

Laajasalo - Degerö Seura ry

Laajasalopäivä 25.5.2019

2 500

Lux-Liksom-Koivusalo-Martin työryhmä

Kekokaupungin kaduilla

0

Maunula-Seura ry

Pohjoinen Klubi

3 500

Maunula-Seura ry

Maunulan Musaa ja Makkaraa

2 500

Osuuskunta Swing Kollektiivi

Helswingi 2019

0

Oulunkylä-Seura ry

Ogelin kyläjuhla

2 500

Pukinmäki-Seura Bocksbacka-Sällskapet ry

Pukinmäki-päivät

2 000

S.Q.

Taiteellinen työskentely

0

Risa Production Oy

Voltti Asfaltilla

0

ROSA

Naisen kuva

0

Rutimo

Alienness

1 500

A.S.

Maisterin lopputyö

0

SITOISIKO

SITOI @Flow Festival

0

Stadin Slangi ry

Slangikevät kirjastoissa ja kirkossa

2 000

Suomenlinnaseura ry

Iltasoitto

0

Taideyhdistys LARU ART ry

Save Vartiosaari -ympäristötaidenäyttely 2019

2 000

Toimelan palstapuutarhayhdistys ry

Siirtolamökin korjaus

0

Töölön kaupunginosat - Töölö ry

Töölö Soi

2 500

Äitiysprojekti 1 -työryhmä

Äitiysprojekti 1

1 500

Projektit yhteensä

 

44 000

 

*) **********

E.A:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Teoksen ensi-ilta on osa Aino Ackté kamarifestivaalin ohjelmistoa, jota jo tuetaan kaupungin varoista.

All for funk -ryhmälle ei myönnetä avustusta. Se saa jo kaupungin tukea.

Damströmin työryhmälle ei myönnetä avustusta esitysproduktioon. Hanke nojaa liikaa kaupungin avustukseen.

I.H:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä elokuvatuotantoihin.

Harakka ry:n avustus myönnetään Harakan 30-vuotisjuhlavuoden näyttelyiden ja työpajojen kustannuksiin, ei kuitenkaan laitehankintoihin.

A.H:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupungin avustukseen.

K.L:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä elokuvatuotantoihin.

R.K:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupungin avustukseen.

Kuuttaret-ryhmälle ei myönnetä avustusta. Hanke nojaa liikaa kaupungin avustukseen.

Lux-Liksom-Koivusalo-Martin työryhmälle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä tallenteisiin ja hankkeen yleisölle avoin osuus toteutuu vasta vuonna 2020. Hakija voi jättää uuden hakemuksen vuodelle 2020 kun yleisölle avoimen osion suunnitelmat ovat täsmentyneet.

Osuuskunta Swing kollektiiville ei myönnetä avustusta. Vertailussa se jää vaikutuksiltaan vähäiseksi eikä tarvitse kaupungin tukea toteutuakseen.

S.Q:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään yleisölle avoimeen toimintaan, ei yksittäisen henkilön taiteelliseen työskentelyyn.

Risa Production Oy:lle ei myönnetä haettua avustusta. Voltti Asfaltilla -esitys on Valtimonteatterin tuotantoa. Valtimonteatteri on kaupungin toiminta-avustuksen piirissä.

Rosa-työryhmälle ei myönnetä haettua avustusta. Avustuksia ei myönnetä harjoitusperiodien kuluihin. Yhdistys voi hakea avustusta hankkeensa tuotantokustannuksiin.

A.S:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään yleisölle avoimeen toimintaan, ei yksittäisen henkilön maisterin lopputyön tekemiseen.

SITOISIKO-ryhmälle ei myönnetä haettua avustusta. Hanke on osa Flow-festivaalin ohjelmistoa. Festivaalia tuetaan kaupungin varoista.

Suomenlinnaseura ry:lle ei myönnetä avustusta. Hanke voidaan toteuttaa ilman avustusta.

Toimelan puutarhayhdistys ry:lle ei myönnetä avustusta rakennuksen peruskorjaukseen.

Ohjeet avustuksen saajalle

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksamisesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata avustusehtoja.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Päätöksen perustelut

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Jokaisen hankkeen kohdalla on arvioitu sitä, miten hyvin hanke täyttää asetetut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät rajalliset resurssit.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti 26.9.2017, § 5 delegoida yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikölle päätösvallan sellaisista hakemuksista joiden hakemussumma on korkeintaan 7 500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan 5 000 euroa.

Lisätiedot

Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10404

Kalevankatu 6

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 37009

 

FI02012566