Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Kulttuuripalvelukokonaisuus

 

 

Yleiset kulttuuripalvelut

21.01.2019

 

Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö

 

 

Kumppanuuspäällikkö

 

 

 

 

3 §

Taide- ja kulttuuriavustukset 2019, kumppanuuspäällikön 1. jako

HEL 2019-000558 T 02 05 01 00

Päätös

Kumppanuuspäällikkö päätti myöntää taide- ja kulttuuriavustuksia yhteensä 19 000 euroa seuraavasti:

Hakija

Avustus

I.A.

0

Helsingin Flamencoyhdistys ry

4 000

Runoyhdistys Nihil Interit ry

0

P.V.

0

Djarabi-työryhmä

0

I.P.

0

Helsinki Traditional Jazz Dance Society ry

0

V & M

0

J.M.

0

Haagan Taideseura ry

2 000

Kulttuuriyhdistys Ensemble Nylandia ry

0

Satuesitys Kepne ja Valokivi

0

S.L.

0

Wiipurin Soitannollinen Kerho ry

0

NotaBene -taideryhmä

0

Suomi-Venäjä-Seura ry

5 000

Elina Salminen

0

Teatteri Vahvat Tunteet ry

0

The Receptionists

2 000

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y.

1 000

Pääkaupunkiseudun elokuvatapahtumat Cinemaja ry

0

Työryhmä Nuorgam - Istanbul

0

E.K. ja kaverit (¹

4 000

Valopäät

1 000

Yhteensä

19 000

 

¹) E.K. ( ********** ) ja kaverit

I.A.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustusta myönnetään ainoastaan yleisölle avoimeen toimintaan, ei yksittäisen henkilön työskentelyyn.

Runoyhdistys Nihil Interit ry:lle ei myönnetä avustusta. Toiminta nojaa liian vahvasti kaupungin tukeen eikä aikuisten harrastustoiminta kuulu taide- ja kulttuuriavustusten painopisteisiin.

P.V.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään ainoastaan yleisölle avoimeen toimintaan, ei yksittäisen taiteilijan työskentelyyn.

Djarabi-työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hakemusten välisessä vertailussa hanke jää vaikutuksiltaan vähäiseksi.

I.P.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustusta ei myönnetä yksittäisten taiteilijoiden työskentelyyn eikä julkaisutoimintaan eikä levytyksiin.

Helsinki Traditional Jazz Dance Society ry:lle ei myönnetä avustusta pysyväisluonteiseen toimintaan. Yhdistys voi hakea avustusta yleisölle avoimelle projektiluonteiselle toiminnalle.

V & M:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustusta ei myönnetä julkaisutoimintaan eikä levytyksiin.

J.M.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Hakemus on puutteellinen eikä pyynnöstä huolimatta tarvittavia tietoja ole toimitettu.

Kulttuuriyhdistys Ensemble Nylandia ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakijalle on jo myönnetty toiminta-avustus vuodelle 2019.

Satuesitys Kepne ja Valokivi -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Keskinäisessä vertailussa hankkeen vaikutukset jäävät vähäisiksi.

S.L.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä yksittäisiin näyttelyihin.

Wiipurin Soitannollinen Kerho ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä aikuisten harrastustoimintaan.

NotaBene -taideryhmälle ei myönnetty avustusta. Hanke nojaa liikaan kaupungin tukeen.

E.S.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Produktion ensi-ilta on järjestetty Helsingissä toukokuussa 2018 ja avustusta haetaan lisäesitysten järjestämiseen. Hakemusten välisessä vertailussa hanke ei ole ensisijaisesti avustuksen tarpeessa.

Teatteri Vahvat Tunteet ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakemus on puutteellinen.

Pääkaupunkiseudun elokuvatapahtumat Cinemaja ry:lle ei myönnetä avustusta. Yhdistyksellä ei juuri ole yleisölle avointa toimintaa.

Työryhmä Nuorgam - Istanbulille ei myönnetä avustusta. Hakija saa jo tukea kaupungin tuen piirissä olevalta toimijalta.

Ohjeet avustukset saajille

Ohjeet myönnettyjen avustusten saajille sekä ohjeet Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata avustusehtoja.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. (Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet 12.12.2011)

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti 26.9.2017, § 5 delegoida yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikölle päätösvallan sellaisista hakemuksista joiden hakemussumma on korkeintaan 7 500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan 5 000 euroa.

Jokaisen hankkeen kohdalla on arvioitu sitä, miten hyvin hanke täyttää asetetut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät rajalliset resurssit.

Lisätiedot

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 310 80007

sampo.laurikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10404

Kalevankatu 6

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 37009

 

FI02012566