Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

 

 

 

 

22.02.2022

 

 

 

 

Apulaispormestari

 

 

 

 

5 §

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielinten päätösten seuraaminen ajalta 11. - 18.2.2022

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari päätti, ettei seuraavia viranomaisten päätöksiä oteta kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

        11.02.2022 § 15 Matematiikan oppimisen tuen tarpeen FUNA-arviointien hankinta kevääksi 2022 ja kevääksi 2023

        16.02.2022 § 17 Kaupunginhallituksen myöntämän koronatoipumismäärärahan käyttö kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla vuosina 2022-2023

Varhaiskasvatusjohtaja

        15.02.2022 § 16 Päiväkodin johtajan viran täyttäminen, varhaiskasvatusyksikkö Franzenia Työavain KASKO-02-2569-21

        15.02.2022 § 18 Aukioloajat, leikkipuisto- ja koululaisten iltapäivätoiminta, toimipisteiden määräaikaiset sulkemiset talvilomalla 21.-25.2.2022

        18.02.2022 § 21 Aukioloajat, päiväkodit, ympärivuorokautiset päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, tilapäiset sulkemiset talvilomalla 21.-27.2.2022

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

        18.02.2022 § 16 Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

        18.02.2022 § 18 Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden yhteiset

Hallintojohtaja

        16.02.2022 § 5 Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto

Hankintapäällikkö

        14.02.2022 § 3 Verhojen hankinta Pakilan koulu, minikilpailutus

Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566