Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

 

 

 

 

14.02.2022

 

 

 

 

Apulaispormestari

 

 

 

 

4 §

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielinten päätösten seuraaminen ajalta 28.1. - 9.2.2022

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari päätti, ettei seuraavia viranomaisten päätöksiä oteta kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

        28.01.2022 § 11 Helsinki Education Week -tapahtuman tuotanto optiokaudelle 1.2.2022–31.1.2024

        28.01.2022 § 12 Neuropsykiatrisen oppijan koulutuskokonaisuuksien hankinta

        07.02.2022 § 14 Palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmien ja määrärahojen vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

        09.02.2022 § 6 Mottagande av donation av Brändö Skolförening r.f. till Brändö gymnasium

Lisätiedot

Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566