Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Hallinto- ja tukipalvelut

 

 

 

24.09.2021

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

22 §

Yleistyöajan työaikajaksosta päättäminen, Suomenkielinen työväenopisto

HEL 2021-010578 T 01 01 03 02

Viite

Päätös

Hallintojohtaja päätti neljän viikon pituisen yleistyöajan tasoittumisjärjestelmän käyttöönotosta suomenkielisen työväenopiston valo- ja äänisuunnittelijoilla sekä puutyön ohjaajilla 4.10.2021 lukien.

Päätöksen perustelut

Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (Kvtes III luku §7) mukaan työaikajakson pituus yleistyöajassa voi olla 1-6 viikon mittainen. Henkilöstöhallinnon delegoinnin mukaan hallintojohtaja päättää työaikajärjestelmistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Työväenopiston valo- ja äänisuunnittelijan sekä puutyön ohjaajan tehtävien edellyttämä työaika vaihtelee viikoittain ja sen perusteella työaikajärjestelyjen tarkoituksenmukaisen sujuvoittamisen kannalta on perusteltua ottaa käyttöön neljän viikon mittainen tasoittumisjakso.

Lisätiedot

Kirsi Kallio, HR -asiantuntija, puhelin: 310 26195

kirsi.kallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566