Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Hallinto- ja tukipalvelut

 

 

 

04.06.2021

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

12 §

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2021-006356

HEL 2021-006356 T 13 02 01

Päätös

Hallintojohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** yliopistotasoiselle tutkimukselle "Promoting quality education in local authorities" päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 30.8.2021 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa yliopistotasoiselle tutkimukselle. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja ymmärtää mitkä paikallisen koulutuksen järjestäjän omat käytännöt edistävät koulutuksen laatua. Tavoitteenamme on oppia lisää kunnan omasta roolista ja toimivallasta eikä niinkään valtakunnallisista kaikille yhteisistä toimintamalleista.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 6/2021-8/2021. Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla hallinnon henkilökuntaa. Tutkimuksen otoskoko on 2-4. Kyseessä on laadullinen tutkimus.

Tutkimus toteutetaan etätyövälineiden avulla, ilman tutkijan läsnäoloa yksikössä, noudattaen Helsingin kaupungin koronaohjeistusta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua, viimeistään 30.12.2022.

Tutkimusaineisto ei sisällä henkilöiden tunnistetietoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen 3.8.2017 § 57 mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päätöksen tutkimusluvasta tekee kunkin palvelukokonaisuuden johtaja omaa palvelukokonaisuuttaan koskevien tutkimusten osalta. Mikäli tutkimus koskee useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimialajohtaja.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 6/2021-8/2021 toiminta-ajat huomioiden.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen:
      kasko.tutkimusluvat@hel.fi

Lisätiedot

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, puhelin: 310 78018

jukka.orava(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Hakija

Kehittämispalvelupäällikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566