Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Hallinto- ja tukipalvelut

 

 

 

23.04.2021

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

8 §

Taloussihteerin viransijaisuuden täyttäminen

HEL 2021-003034 T 01 01 01 01

Päätös

Hallintojohtaja päätti valita taloussihteerin määräaikaiseen viransijaisuuteen (vakanssinumero 039107) **********

Viransijaisuus alkaa 27.4.2021 ja päättyy 31.5.2022.

Viransijaisuuteen valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Taloussihteerin viransijaisuus on ollut julkisesti haettavana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalla 10.2. - 25.2.2021.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019 § 100) mukaan taloussihteerin ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää hallintojohtaja.

Taloussihteerin tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen perustutkinto, esimerkiksi merkonomi.

Hakuilmoituksessa edellytettiin innostusta numeroinen parissa työskentelyyn, tarkkuutta, huolellisuutta ja kykyä hallita asioita kokonaisvaltaisesti. Lisäsi todettiin, että työ vaatii itsenäistä, oma-aloitteista ja harkintakykyistä työskentelyotetta, aikataulussa pysymistä kiireellisissä tilanteissa sekä toimimista yhteistyössä. Eduksi luettiin Effica- ja SAP-ohjelmien osaaminen ja sujuva englanninkielen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 51 hakijaa. Hakemusten perusteella parhaiten hakuilmoituksessa edellytetyt ja eduksi luettavat seikat täytti kuusi hakijaa, jotka kutsuttiin yksilöhaastatteluihin:

Yksilöhaastatteluihin 2.3. - 9.3.2021 kutsuttiin hakemusten perusteella kuusi hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa. Haastatteluun osallistuivat: ********** **********

Toiselle haastattelukierrokselle 25.3.2021 kutsuttiin kolme hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa. Haastatteluun osallistuivat: ********** ********** Haastattelijoina toimivat ajalla 2.3.2021 - 25.3.2021 HR-asiantuntija ********** ja asiakasmaksupäällikkö **********

**********

**********

Kaikilla haastateltavilla oli kokemusta työskentelystä numeroiden parissa sekä itsenäisestä työskentelyotteesta. 

Hallintojohtaja katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä haastatteluissa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viransijaisuuden menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hänellä on vahva kokemus kokonaisvaltaisten asioiden hallinnasta, oma-aloitteisesta ja itsenäisestä työstä. Lisäksi hän osoitti vahvaa yhteistyötyötaitoa ja motivaatiota kyseisen tehtävän hoitamiseen.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi viransijaisuuteen valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalista, työavain 05-15-21

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566