Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Hallinto- ja tukipalvelut

 

 

 

08.02.2021

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

3 §

Liukuvan työajan työaikajärjestelmän irtisanominen

HEL 2021-001679 T 01 01 03 02

Päätös

Hallintojohtaja päätti irtisanoa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työväenopiston opistoisännillä käytössä olevan liukuvan työajan työaikajärjestelmän soveltamisen. Liukuvan työajan työaikajärjestelmän soveltaminen päättyy 16.5.2021.

Päätöksen perustelut

Työaikajärjestelmästä päättäminen on delegoitu hallintojohtajalle henkilöstöhallinnon delegointipäätöksellä 20.11.2019. Asia on käsitelty yhteistoiminnallisesti työpaikalla 20.1.2021 ja toimialan henkilöstötoimikunnassa 8.2.2021.

Opistoisäntien työaika määräytyy työväenopiston toiminnan mukaisesti. Toiminta-ajat ovat arkisin klo 8-21.30 ja viikonloppuisin 9-17. Liukuvan työajan käyttö ei ole opistoisäntien työn luonteen vuoksi tarkoituksenmukaista.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (Kvtes III luku §31) mukaan työnantaja päättää liukuvan työajan ehdoista ja käyttöönotosta sekä siitä, mihin henkilöstöryhmiin järjestelmää sovelletaan. Työnantaja voi muuttaa tai lakkauttaa liukuvan työajan järjestelmän irtisanomalla järjestelmän päättymään kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Lisätiedot

Kirsi Kallio, HR -asiantuntija, puhelin: 310 26195

kirsi.kallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Esihenkilöt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566