Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (1)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

15.12.2021

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

84 §

Mottagande av donation av Stiftelsen Bensows barnhem Granhyddan sr till Åshöjdens grundskola

HEL 2021-001057 T 02 07 02

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade att ta emot en donation om sammanlagt 5 000 euro, av Stiftelsen Bensows barnhem Granhyddan sr till Åshöjdens grundskola. Donationen skall användas för verksamhet eller projekt, som främjar barns uppväxtvillkor. Fostrans- och utbildningssektorn delar ut donationen utgående från stiftelsens bestämmelser.

Rektor ansvarar för rapporteringen som sker direkt till Bensows förebyggande barnskyddsverksamhet.

Donationen bokförs:
konto:                              220500
resultatenhet:                1453012
verksamhetsområde:      149101

Donationen betalas in på stadens bankkonto:
Helsingfors stad, fostran- och utbildningssektorn
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09

Beslutsmotivering

I beslutet 16.6.2020 § 81 har sektorchefen befullmäktigat direktören för servicehelheten att besluta om mottagande av lösöre, egendom, bidrag eller testamente för servicehelhetens del, såvida bidragets eller testamentets värde är högst 30 000 euro. 

Upplysningar

Lena Elander, ekonomiplanerare, telefon: 310 49488

lena.elander(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Utdrag

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566