Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

09.12.2021

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

83 §

Stängningar av svenska daghem, kompletterande småbarnspedagogik, gruppfamiljedaghem och familjedagvård under julen och årsskiftet 2021-2022

HEL 2021-013997 T 05 01 00

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade stänga daghem och gruppfamiljedaghem under perioden 23.12-2021-07.01.2022 i enlighet med bilagan 1.

Beslutsmotivering

Enligt kapitel 15, § 8 punkt 2 i Helsingfors stads förvaltningsstadga har direktören för svenska servicehelheten till uppgift att besluta om öppettiderna för verksamhetsenheterna inom den svenska småbarnspedagogiken. Direktören för den svenska servicehelheten har 02.06.2017 § 2 beslutat att flytta över en del av sina befogenheter till tjänsteinnehavare. Således beslutar chefen för småbarnspedagogiken om att helt eller delvis stänga svenska daghemsenheter för högst fem dagar samt om högst två timmar långa avvikelser från öppettiderna under högst en vecka.

Inom Helsingfors småbarnspedagogik tar man i beaktande det rådande coronaläget i planeringen av verksamheten under julen och årsskiftet. Säkerhets- och hygienanvisningarna har beaktats i samband med planeringen.

I år infaller verksamheten mellan julen och årsskiftet 23.12.2021-07.01.2022. Behovet av småbarnspedagogik minskar på grund av helgdagarna under julen och vid årsskiftet. Med anledning av ett mindre behov av småbarnspedagogik är det ändamålsenligt att tillfälligt stänga en del verksamhet. I samband med planeringen av verksamheten under julen och årsskiftet, har man tagit i beaktande de behov av småbarnspedagogik som familjerna har meddelat senast 5.11.2021. Personaldimensioneringen bygger på familjernas frånvaroanmälningar. Verksamheten anordnas så att personalens ledighet sammanfaller med barnens ledighet. Valet av vilka verksamhetsställen som har öppet bygger även på det trafikmässiga läget samt lokalernas storlek och lämplighet för verksamheten under julen och årsskiftet. Reservvård för gruppfamiljedaghem och familjedagvård ordnas i regel i de daghem som håller öppet. Köpavtalsdaghemmen är stängda i juli månad.

Under julen och årsskiftet 23.12.2021 – 07.01.20227.2021 håller följande daghem öppet:
       Dh Domus och Dh Blomängen (östra området),
       Dh Elka (västra området),
       Dh Pärlan (södra området),
       Dh Barnabo och Dh Fenix (norra området).

Förskoleundervisningen har jullov 23.12.2021 – 07.01.2022 och inleds igen när skolan startar 10.01.2022. Vissa förskoleenheter erbjuder kompletterande småbarnspedagogik under perioden 23.12.2021 och 03.01-07.01.2022.

Verksamhetsenheterna informerar kunderna om vilka verksamhetsställen har öppet under julen och årsskiftet. Beslutet läggs ut för kännedom på fostrans- och utbildningens Internetsidor.

Upplysningar

Nina Horsma, pedagogiskt sakkunnig, telefon: 310 44802

nina.horsma(a)hel.fi

Bilagor

1

Julen och årsskiftet 2021-2022_ Stängda verksamhetsställen_direktören för svenska servicehelheten

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566