Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (3)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

18.08.2021

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

70 §

Barn som hör till kontrollgruppen i försöket med tvåårig förskoleundervisning i Helsingfors 2021-2023

HEL 2021-001300 T 00 01 06

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten bekräftar, att barnen i enlighet med bilagan, hör till försöket för tvåårig förskoleundervisning i enlighet med 5 § 4 mom. i lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (1046/2020) hör till kontrollgruppen i försöket med tvåårig förskoleundervisning. Kontrollgruppen har bildats genom urval enligt försökslagen och enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut och kommunen har inte använt sig av prövning i ärendet.

Beslutsmotivering

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024.

Försöket styrs av försökslagen och enligt 4 § i försökslagen har undervisnings- och kulturministeriet valt ut de kommuner, som ska ordna tvåårig förskoleundervisning. Helsingfors har blivit vald till försöket (beslut VN/583/2021). Ytterligare har ministeriet fastställt beslut över de verksamhetsställen som deltar i försöket i Helsingfors (beslut VN/7615/2021). Försökskommunerna och -verksamhetsställen har blivit valda genom slumpmässigt urval. Kommunen har inte haft möjlighet att påverka valet av verksamhetsställen.

Enligt 4 § i försökslagen hör de barn till målgruppen för det försök som inleds 2021, som bor inom Helsingfors området och är födda år 2016.

De verksamhetsställen som inte valts till försöksverksamhetsställe, fungerar som kontrollverksamhetsställen. I kontrollverksamhetsställen fortsätter småbarnspedagogiken på samma sätt som förut.

Enligt 5 § i försökslagen utgörs försöksgruppen av de barn som hör till målgruppen och som deltar i småbarnspedagogik vid försöksverksamhetsställena. Dessutom hör de barn i försöksgruppen som bor inom området för ett försöksverksamhetsställe.

Syftet med försöket är att följa upp om den tvååriga förskoleundervisningen påverkar försöksgruppen och därför behövs det också en kontrollgrupp i försöket. Enligt 5 § i försökslagen de barn som hör till målgruppen och som inte hör till försöksgruppen bildar kontrollgruppen. Detta berör alla 2016 födda barn i Helsingfors, som är inom kommunal eller privat småbarnspedagogik samt barn som inte är inom småbarnspedagogiken. Under försökets gång kan barnet inte flytta från försöksgruppen till kontrollgruppen eller tvärtom.Det görs inga ändringar i fostrings- och utbildningstjänsterna för barn i kontrollgruppen, utan barnet omfattas fortfarande av normal lagstiftning och kan enligt vårdnadshavares val delta i småbarnspedagogik och ettårig förskoleundervisning.

Enligt 6 § i försökslagen ska kommunen underrätta vårdnadshavaren för ett barn som hör till kontrollgruppen. De barn som bott 8.4.2021 i Helsingfors hör till kontrollgruppen.

Försöksregistret och uppföljningsundersökning

I enlighet med 9 § i försökslagen införs uppgifter om försöksgruppens deltagande i försöket i det försöksregister som administreras av Utbildningsstyrelsen. Deltagarna i försöket omfattas också av en uppföljningsundersökning som gäller försöket. I fråga om uppföljningsundersökningen gäller 10 § i försökslagen.

I enlighet med 9 § i försökslagen införs följande uppgifter om försöksuppställningen och kontrollgruppen i det försöksregister som administreras av Utbildningsstyrelsen:

1) namn,
2) personbeteckning,
3) det studentnummer som avses i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017),
4) det område för ett verksamhetsställe inom förskoleundervisningen där barnet bor hösten 2020 eller 2021,
5) anordnaren av småbarnspedagogik och det verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik hösten 2020 eller 2021,
6) uppgift om huruvida barnet hör till försöksgruppen eller till kontrollgruppen,

Med stöd av försökslagen kan vårdnadshavaren inte hindra att ovan nämnda uppgifter införs i försöksregistret.

Vårdnadshavaren till ett barn som hör till kontrollgruppen delges det här beslutet, liksom också information om försökets innehåll och mål samt om försöksregistret och uppföljningsundersökningen.

Den bifogade listan över de barn som hör till kontrollgruppen är sekretessbelagd i enlighet med 29 § i dataskyddslagen.

Upplysningar

Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (Tietosuojalaki § 29)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag

 

Utdrag

 

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566