Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

27.05.2021

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

59 §

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2021-006410

HEL 2021-006410 T 13 02 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja ********** på de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 30.6.2021.

Beslutsmotivering

********** har ansökt om forskningstillstånd. Målet är att klargöra hur enspråkiga samt två-/flerspråkiga åttondeklassister uppfattar sin språkliga identitet samt läsaridentitet. Ett annat mål är att utforska sambandet mellan språkattityder, språklig identitet och elevernas läsintresse och läsvanor.

Forskningsmaterialet samlas in 5/2021-6/2021 genom en enkät som riktar sig till studerande i åldern 14-15 år. Det rör sig om en kvalitativ forskning. Undersökningens sampelstorlek är 17.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare i studien ska ge sitt skriftliga samtycke för att delta i studien. Vårdnadshavarna ska ge sitt samtycke till att barnet deltar i studien om barnet ännu inte fyllt 15 år. Forskningsmaterialet förvaras under det att forskningen pågår enligt goda forskningsetiska principer och förstörs efter att forskningen har avslutats 31.12.2021.

Forskningsmaterialet innehåller inga identifierbara uppgifter.

Materialinsamlingen genomförs på distans och enligt Helsingfors riktlinjer för coronaepidemin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen 3.8.2017 § 57 mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päätöksen tutkimusluvasta tekee kunkin palvelukokonaisuuden johtaja omaa palvelukokonaisuuttaan koskevien tutkimusten osalta. Mikäli tutkimus koskee useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimialajohtaja.

På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:

Beslutet tillåter insamling av forskningsmaterial 5/2021-6/2021 under skolornas arbetstid.

Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och registermaterial.

Identifieringsuppgifter om enskilda personer som deltar i undersökningen får inte röjas i forskningsrapporten eller på något annat sätt.

Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.

Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.

Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostrans- och utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).

Upplysningar

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, telefon: 310 78018

jukka.orava(a)hel.fi

Bilagor

1

Tutkimuslupahakemus 25.5.2021

2

Tutkimuslupahakemus 25.5.2021, liite, tutkimussuunnitelma

3

Tutkimuslupahakemus 25.5.2021, liite, kirje

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Den sökande

Enheter

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566