Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (3)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

12.05.2021

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

41 §

Barn som hör till försöksgruppen i försöket med tvåårig förskoleundervisning i Helsingfors 2021-2023

HEL 2021-001300 T 00 01 06

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten bekräftar, att barnen i enlighet med bilagan, hör till försöket för tvåårig förskoleundervisning i enlighet med 5 § 4 mom. i lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (1046/2020) hör till försöksgruppen i försöket med tvåårig förskoleundervisning. Försöksgruppen har bildats genom slumpmässigt urval enligt försökslagen och enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut och kommunen har inte använt sig av prövning i ärendet.

Beslutsmotivering

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024.

Försöket styrs av försökslagen och enligt 4 § i försökslagen har undervisnings- och kulturministeriet valt ut de kommuner, som ska ordna tvåårig förskoleundervisning. Helsingfors har blivit vald till försöket (beslut VN/583/2021). Ytterligare har ministeriet fastställt beslut över de verksamhetsställen som deltar i försöket i Helsingfors (beslut VN/7615/2021). Försökskommunerna och -verksamhetsställen har blivit valda genom slumpmässigt urval, därmed har kommunen inte haft möjlighet att påverka valet av verksamhetsställen.

Enligt 4 § i försökslagen hör de barn till målgruppen för det försök som inleds 2021, som bor inom Helsingforsområdet och är födda år 2016.

Enligt 5 § i försökslagen utgörs försöksgruppen av de barn som hör till målgruppen och som deltar i småbarnspedagogik vid försöksverksamhetsställena. Dessutom hör de barn i försöksgruppen som bor inom området för ett försöksverksamhetsställe. Barnen som anses höra till försöksverksamhetsstället, har blivit valda genom slumpmässigt urval. Kommunen har inte haft möjlighet att påverka valet av barn till försöksverksamhetsstället. De barn som före beslutsdagen 8.4.2021, har varit placerade på ett försöksverksamhetsställe eller lämnat in en ansökan om överflyttning som leder till placering, anses höra till försöksverksamhetsstället.

Enligt 5 § i försökslagen de barn som inte hör till försöksgruppen bildar kontrollgruppen. Under försökets gång kan barnet inte flytta från försöksgruppen till kontrollgruppen eller tvärtom.

Försökskommunen ska innan försöket inleds bestämma vilka barn som hör till försöksgruppen och vilka barn som hör till kontrollgruppen.

Enligt 6 § i försökslagen ska vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för ett barn som hör till försöksgruppen säkerställa att barnet deltar i förskoleundervisning som varar i två år och som ordnas vid försöksverksamhetsstället eller i annan verksamhet genom vilken målen för den tvååriga förskoleundervisningen uppnås.

Enligt 6 § i försökslagen skall försökskommunen underrätta vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för ett barn som hör till försöksgruppen om möjligheten att söka till tvåårig förskoleundervisning som ordnas vid försöksverksamhetsstället. I Helsingfors har ett barn som omfattas av försöket anvisats en plats på ett försöksverksamhetsställe, där hen kan delta i försöket. Verksamhetsstället finns angivet i den ansökningsblankett som har sänts till vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren ombes meddela i ansökningsblanketten om barnet deltar i den tvååriga förskoleundervisningen på försöksverksamhetsstället eller om barnet uppnår målen för den tvååriga förskoleundervisningen på något annat sätt.

Försöksregistret och uppföljningsundersökning

I enlighet med 9 § i försökslagen införs uppgifter om försöksgruppens deltagande i försöket i det försöksregister som administreras av Utbildningsstyrelsen. Deltagarna i försöket omfattas också av en uppföljningsundersökning som gäller försöket. I fråga om uppföljningsundersökningen gäller 10 § i försökslagen.

I enlighet med 9 § i försökslagen införs följande uppgifter om försöksuppställningen och försöksgruppens deltagande i försöket i det försöksregister som administreras av Utbildningsstyrelsen:
1) namn,
2) personbeteckning,
3) det studentnummer som avses i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017),
4) det område för ett verksamhetsställe inom förskoleundervisningen där barnet bor hösten 2020 eller 2021,
5) anordnaren av småbarnspedagogik och det verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik hösten 2020 eller 2021,
6) uppgift om huruvida barnet hör till försöksgruppen eller till kontrollgruppen,
7) uppgift om barnet deltar i tvåårig förskoleundervisning eller i annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås,
8) anordnaren av förskoleundervisning och verksamhetsstället där barnet deltar i tvåårig förskoleundervisning,
9) uppgift om att barnets deltagande i den tvååriga förskoleundervisningen upphör.

Även om vårdnadshavaren väljer att barnet ska uppnå målen för den tvååriga förskoleundervisningen på något annat sätt än genom att delta i tvåårig förskoleundervisning vid ett försöksverksamhetsställe, är barnet enligt försökslagen dock fortfarande en del av försöksgruppen för försöket. Med stöd av försökslagen kan vårdnadshavaren inte hindra att ovan nämnda uppgifter införs i försöksregistret.

Vårdnadshavaren till ett barn som hör till försöksgruppen delges det här beslutet, liksom också information om försökets innehåll och mål, hur man söker till försöksverksamhetsstället, försöksregistret och uppföljningsundersökningen.

Den bifogade listan över de barn som hör till försöksgruppen är sekretessbelagd i enlighet med 29 § i dataskyddslagen.

Upplysningar

Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (Tietosujalaki §29)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566