Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

11.05.2021

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

38 §

Mottagande av stipendiepengar från Lions Club Helsinki Laajasalo, Degerö lågstadieskola

HEL 2021-001057 T 02 07 02

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade att ta emot stipendiepengar om 400 euro från Lions Club Helsinki Laajasalo till Degerö lågstadieskola. Fostrans- och utbildningssektorn delar ut stipendiet utgående från donationsbestämmelser och gåvobrevets syften.

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade att ta emot stipendiepengar om 400 euro från Lions Club Helsinki Revonsalmi till Degerö lågstadieskola. Fostrans- och utbildningssektorn delar ut stipendiet utgående från donationsbestämmelser och gåvobrevets syften.
 

Stipendierna betalas in på stadens bankkonto:
Helsingfors stad, fostran- och utbildningssektorn
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09
BIC: NDEAFIHH

Donationen bokförs:
Konto: 220500
Resultatenhet: 1453004
Verksamhetsområde: 149044

Donationen bokförs:
Konto: 220500
Resultatenhet: 1453004
Verksamhetsområde: 149011
 

Beslutsmotivering

I beslutet 16.6.2020 § 81 har sektorchefen befullmäktigat direktören för servicehelheten att besluta om mottagande av lösöre, egendom, bidrag eller testamente för servicehelhetens del, såvida bidragets eller testamentets värde är högst 30 000 euro. Samtidigt uppmanar sektorchefen tjänstemännen att fästa särskild uppmärksamhet vid, om det för donationerna eller testamenten ställs på staden bindande villkor som avviker från praxis samt vid villkorens kostnader.

Upplysningar

Lena Elander, ekonomiplanerare, telefon: 310 49488

lena.elander(a)hel.fi

Bilagor

1

Bilaga_LC Hki_Laajasalo 2021_Degerö ls

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566