Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

11.03.2021

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

16 §

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2021-002467

HEL 2021-002467 T 13 02 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja ********** på de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 30.6.2021.

Beslutsmotivering

********** har ansökt om forskningstillstånd. Målet och syftet med denna undersökning är att beskriva, analysera och tolka högstadielärares uppfattningar om genusmedveten och jämställd undervisning i skolämnet gymnastik. Syftet är också att studera och analysera högstadielärares syn på könsnormer i gymnastiken samt hur man kan motverka dessa könsnormer.

Forskningsmaterialet samlas in 1.4.2021-30.5.2021 genom att intervjua personal. Det rör sig om en kvalitativ studie. Undersökningens sampelstorlek är 3-6.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare i studien ska ge sitt skriftliga samtycke för att delta i studien. Forskningsmaterialet förvaras under det att forskningen pågår enligt goda forskningsetiska principer och förstörs efter att forskningen har avslutats 1.9.2021.

Forskningsmaterialet innehåller inga identifierbara uppgifter. Hur identifieringsuppgifter behandlas och uppgifter samlas i forskningsregistret har beskrivits i undersökningen (bilaga 2).

Materialinsamlingen genomförs på distans och enligt Helsingfors riktlinjer för coronaepidemin.

På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:

Beslutet tillåter insamling av forskningsmaterial 1.4.2021-30.5.2021 under skolornas läroinrättningarnas arbetstid.

Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och registermaterial.

Identifieringsuppgifter om enskilda personer som deltar i undersökningen får inte röjas i forskningsrapporten eller på något annat sätt.

Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.

Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.

Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostrans- och utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).

Upplysningar

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, telefon: 310 78018

jukka.orava(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

3

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Den sökande

Chef för den grundläggande utbildningen

Enheter

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566