Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

11.03.2021

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

15 §

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2021-002532

HEL 2021-002532 T 13 02 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja ********** på de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 30.6.2021.

Beslutsmotivering

********** har ansökt om forskningstillstånd. Syftet med forskningen är att undersöka och beskriva vilka könsnormer som framkommer i gymnastiken i högstadiet enligt elever. Vidare undersöks om elever upplever att könsnormer borde motverkas. Även undersöks och tolks högstadieelevers upplevelser om jämställdhet i skolämnet gymnastik.

Forskningsmaterialet samlas in 15.3.2021-30.6.2021 genom narrativa berättelser som riktar sig till studerande i åldern 15-17 år. Det rör sig om en kvalitativ studie. Undersökningens sampelstorlek är 20.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare i studien ska ge sitt skriftliga samtycke för att delta i studien. Vårdnadshavarna ska ge sitt samtycke till att barnet deltar i studien om barnet ännu inte fyllt 15 år. Forskningsmaterialet förvaras under det att studien pågår enligt goda forskningsetiska principer och förstörs efter att forskningen har avslutats 1.8.2021.

Forskningsmaterialet innehåller inga identifierbara uppgifter.

Materialinsamlingen genomförs på distans och enligt Helsingfors riktlinjer för coronaepidemin.

På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:

Beslutet tillåter insamling av forskningsmaterial 15.3.2021-30.6.2021 under skolornas läroinrättningarnas arbetstid.

Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och registermaterial.

Identifieringsuppgifter om enskilda personer som deltar i undersökningen får inte röjas i forskningsrapporten eller på något annat sätt.

Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.

Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.

Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostrans- och utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).

Upplysningar

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, telefon: 310 78018

jukka.orava(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Den sökande

Enheter

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566