Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

03.03.2021

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

14 §

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2021-001830

HEL 2021-001830 T 13 02 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja ********** på de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 30.6.2021.

Beslutsmotivering

********** har ansökt om forskningstillstånd. Syftet med studien är att ta reda på hur personalen inom småbarnspedagogiken själva upplever betydelsen av utbildad, behörig och kompetent personal för en
kvalitetsmässig god småbarnspedagogik. Syftet är också att genom ett utvecklingsorienterat perspektiv synliggöra viktiga faktorer som kan påverka intresset för yrkesprofession och öka attraktionskraften för yrket.

Forskningsmaterialet samlas in 3.3.2021-31.5.2021 genom att intervjua (via det digitala verktyg) personal. Undersökningens sampelstorlek är 10-12. Det rör sig om en utvecklingsforskning.

Deltagandet i studien är frivilligt. Forskningsmaterialet förvaras under det att forskningen pågår enligt goda forskningsetiska principer och förstörs efter att forskningen har avslutats 31.5.2022.

Forskningsmaterialet innehåller inga identifierbara uppgifter.

Materialinsamlingen genomförs på distans och enligt Helsingfors riktlinjer för Corona epidemin.

På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:

Beslutet tillåter insamling av forskningsmaterial 3.3.2021-31.5.2021 under daghemmens arbetstid.

Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och registermaterial.

Identifieringsuppgifter om enskilda personer som deltar i undersökningen får inte röjas i forskningsrapporten eller på något annat sätt.

Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.

Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.

Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostrans- och utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).

Upplysningar

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, telefon: 310 78018

jukka.orava(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

3

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Den sökande

Enheter

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566