Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

27.01.2021

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

5 §

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2020-014408

HEL 2020-014408 T 13 02 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja ********** forskningstillstånd för pro gradu-avhandling ********** på de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 31.05.2021.

Beslutsmotivering

**********

har ansökt om forskningstillstånd. Syftet med forskningen är att forska om aktivt idrottande elevers skolgång i högstadiet ur ett lärarperspektiv. Studien fokuserar på att studera hur lärare uppfattar elevernas dubbelkarriär med idrott och skola, samt hurudan inverkan den har på elevernas skolprestationer.

Denna studie ar en kvalitativ studie.
Forskningsdata samlas in genom att intervjua personal inom grundläggande utbildningen (n=8-10). Alla intervjuer formodligen att genomforas virtuellt.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare i studien ska ge sitt skriftliga samtycke för att delta i studien.

Forskningsmaterialet förvaras under det att forskningen pågår enligt goda forskningsetiska principer och förstörs efter att forskningen har avslutats 31.12.2021.

Forskningsmaterialet innehåller inga identifierbara uppgifter.

Materialinsamlingen genomförs på distans och enligt Helsingfors riktlinjer för coronaepidemin.

På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:

- Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och
registermaterial.
- Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.
- Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.
- Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostrans-
och utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).

Upplysningar

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, telefon: 310 78018

jukka.orava(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

3

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

4

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Den sökande

Chefen för den grundläggande utbildningen

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566