Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

23.12.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

97 §

Precisering i den skolvisa läroplanen för Åshöjdens grundskola

HEL 2020-012261 T 12 00 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslöt att godkänna preciseringen i läroplanen för Åshöjdens grundskola enligt skolans förslag.

Beslutsmotivering

Utbildningsstyrelsen gav 10.2.2020 en föreskrift om ändringar och kompletteringar i kapitel 6, Bedömning av lärande, i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. De nationella grunderna togs i bruk i sin helhet i den lokala läroplanen. Utbildningsstyrelsen fattade även beslut om vilka preciseringar som ska göras i den lokala läroplanen.

Målet med de nationella ändringarna och kompletteringarna var att förenhetliga bedömningen av lärande på nationell nivå, öka jämlikheten vid bedömningen och minska på tolkningsmöjligheterna. Dessutom var syftet att främja bedömningskulturen i skolorna så att den blir mera systematisk och öppen. Elevers delaktighet och samarbetet mellan hem och skola betonades också.

De svenska skolorna följer för närvarande de riktlinjer som gavs i samband med att den gemensamma bedömningsmodellen utarbetades och godkändes 2018. I och med den ges elever i åk 1-6 ett läsårsbetyg medan mellanbedömningen har skett i form av ett lärandesamtal. Elever i åk 7-9 får ett mellanbetyg samt deltar i lärandesamtal där lärandet, framstegen och bedömningen diskuteras.

Sektionen beslöt den 15 september 2020 (18§) att elever i åk 1-7 ges ett läsårsbetyg, men lämnade det upp till skolorna att precisera vilka mellanbetyg som ges. Det beslöts även att elever i åk 8-9 får åtminstone ett mellanbetyg.

De svenska grundskolorna har under hösten 2020 utvärderat den gemensamma bedömningsmodell som utarbetades år 2018. I samband med utvärderingen har skolorna kommit fram till att i årskurs 6, årskurs 9 och i påbyggnadsundervisningen tillägga en mellanbedömning i form av ett mellanbetyg.

Denna ändring i den kommunala läroplanen godkändes av utbildningsnämndens svenska sektion 17.11.2020 (§10) Skolorna kan, om de så önskar, göra vissa ytterligare preciseringar i de skolvisa läroplanerna.

Preciseringar i den skolvisa läroplanen

De skolvisa preciseringarna för Åshöjdens grundskola har utarbetats av bedömningsgruppen bestående av skolans rektor och två av skolans lärare under tidsperioden 5.10-27.11.2020. Bedömningsgruppen har deltagit i två bedömningstillfällen ledda av Sves. Därefter har preciseringarna behandlats i lärarkåren, i elevkårens styrelse och i direktionen. De preciseringar som föreslås i den skolvisa läroplanen finns bifogade denna beredning, och är i bilagan skrivna i grönt.

Delaktighet i den skolvisa läroplansprocessen

Skolans elevkår och direktion har hörts i ärendet. Direktionen hördes genom meddelande via e-post under tidsperioden 25.11-30.11.2020. Direktionen framförde att skolans tillägg var bra. Skolans elevkårs styrelse hördes genom elevkårsstyrelsemötet 30.11.2020 . Elevkårens styrelse framförde att skolan tillägg var bra. Skolans direktion sände därefter de föreslagna preciseringarna till den skolvisa läroplanen för direktörens godkännande.

Bedömning av hur det påverkar barnen

De gemensamma kommunala preciseringarna i Helsingfors stads grundskolors läroplan betonar elevens delaktighet och individuella lärstig genom individuella lärandemål, lärandesamtal, synliggörande av lärandet genom portfoliolärandet, konstruktiv handledning och vårdnadshavarnas delaktighet. Genom dessa gemensamma riktlinjer kan vi bättre säkerställa  en jämlik och högkvalitativ bedömningskultur som stöder eleverna i det livslånga lärandet. Särskilt i läroplansarbetet på skolnivå är såväl elever, vårdnadshavare, som personal delaktiga.

Upplysningar

Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Åshöjdens grundskola KAPITEL 6 BEDÖMNING

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566