Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

23.12.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

93 §

Precisering i den skolvisa läroplanen för Drumsö lågstadieskola

HEL 2020-012261 T 12 00 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslöt att godkänna preciseringen i läroplanen för Drumsö lågstadieskola enligt skolans förslag.

Beslutsmotivering

Utbildningsstyrelsen gav 10.2.2020 en föreskrift om ändringar och kompletteringar i kapitel 6, Bedömning av lärande, i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. De nationella grunderna togs i bruk i sin helhet i den lokala läroplanen. Utbildningsstyrelsen fattade även beslut om vilka preciseringar som ska göras i den lokala läroplanen.

Målet med de nationella ändringarna och kompletteringarna var att förenhetliga bedömningen av lärande på nationell nivå, öka jämlikheten vid bedömningen och minska på tolkningsmöjligheterna. Dessutom var syftet att främja bedömningskulturen i skolorna så att den blir mera systematisk och öppen. Elevers delaktighet och samarbetet mellan hem och skola betonades också.

De svenska skolorna följer för närvarande de riktlinjer som gavs i samband med att den gemensamma bedömningsmodellen utarbetades och godkändes 2018. I och med den ges elever i åk 1-6 ett läsårsbetyg medan mellanbedömningen har skett i form av ett lärandesamtal. Elever i åk 7-9 får ett mellanbetyg samt deltar i lärandesamtal där lärandet, framstegen och bedömningen diskuteras.

Sektionen beslöt den 15 september 2020 (18§) att elever i åk 1-7 ges ett läsårsbetyg, men lämnade det upp till skolorna att precisera vilka mellanbetyg som ges. Det beslöts även att elever i åk 8-9 får åtminstone ett mellanbetyg.

De svenska grundskolorna har under hösten 2020 utvärderat den gemensamma bedömningsmodell som utarbetades år 2018. I samband med utvärderingen har skolorna kommit fram till att i årskurs 6, årskurs 9 och i påbyggnadsundervisningen tillägga en mellanbedömning i form av ett mellanbetyg.

Denna ändring i den kommunala läroplanen godkändes av utbildningsnämndens svenska sektion 17.11.2020 (§10) Skolorna kan, om de så önskar, göra vissa ytterligare preciseringar i de skolvisa läroplanerna.

Preciseringar i den skolvisa läroplanen

De skolvisa preciseringarna för Drumsö lågstadieskola har utarbetats av skolans ledningsgrupp och rektor under, mellan och efter de utvecklingsdagar som ordnats av Sves. Preciseringarna har behandlats av lärarkollegiet under ett lärarmöte mellan de två utvecklingsdagarna samt på ett lärarmöte efter att utbildningsnämndens svenska sektion godkänt den kommunala läroplanen. De preciseringar som föreslås i den skolvisa läroplanen är i bilagan skrivna i grönt.

De preciseringar som föreslås i den skolvisa läroplanen finns bifogade denna beredning, och är i bilagan skrivna i grönt.

Delaktighet i den skolvisa läroplansprocessen

Skolans elevkår och direktion har hörts i ärendet. Direktionen hördes genom direktionsordförande som samlat in kommentarer från direktionsmedlemmarna under tidsperioden 25.11 – 7.12.2020. Direktionen framförde att preciseringarna är bra, i synnerhet vad gäller portfolion. Direktionen tyckte även att preciseringarna fungerar och är tydliga. Skolans elevkårsstyrelse hördes vid sitt möte under ledning av elevrådets handledande lärare. Elevkårens styrelse godkände de skolvisa texterna i läroplanen. Skolans direktion sände därefter de föreslagna preciseringarna till den skolvisa läroplanen för direktörens godkännande.

Bedömning av hur det påverkar barnen

De gemensamma kommunala preciseringarna i Helsingfors stads grundskolors läroplan betonar elevens delaktighet och individuella lärstig genom individuella lärandemål, lärandesamtal, synliggörande av lärandet genom portfoliolärandet, konstruktiv handledning och vårdnadshavarnas delaktighet. Genom dessa gemensamma riktlinjer kan vi bättre säkerställa  en jämlik och högkvalitativ bedömningskultur som stöder eleverna i det livslånga lärandet. Särskilt i läroplansarbetet på skolnivå är såväl elever, vårdnadshavare, som personal delaktiga.

Upplysningar

Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor

1

DRUMSÖ LS Kapitel 6 - Bedömning_lokal läroplanpreciseringar (25.11)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566