Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (1)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

10.12.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

89 §

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat

HEL 2020-007590 T 02 05 01 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade att dela ut sammanlagt 253 208 € av statens specialunderstöd till de svenska gymnasierna enligt följande fördelning: 

Brändö gymnasium

84 929 €

Gymnasiet Lärkan

85 245 €

Tölö gymnasium

83 034 €

 

Beslutsmotivering

Utbildningsstyrelsen beviljade den 15 september 2020 statens specialunderstöd till Helsingfors stad på 2 000 000 € för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakar.

Sektorchefen beslutade den 28 september 2020 103 § att fördela 117 000 € av specialunderstödet för en speciallärare och psykolog till den svenska gymnasieutbildningen och 253 208 € till de svenska gymnasierna. Sektorchefen beslutade samtidigt att tillåta direktören för den svenska servicehelheten att fördela specialunderstödet till gymnasierna enligt elevantalen för andra och tredje årets studerande. Projektets egenfinansieringsdel (5%) betalas av den svenska servicehelhetens budgetmedel.

Upplysningar

Sonja Ekholm, controller, telefon: 310 86216

sonja.ekholm(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

 

utdrag

 

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566