Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

01.12.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

86 §

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2020-012972

HEL 2020-012972 T 13 02 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja ********** på de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 28.2.2021.

Beslutsmotivering

********** har ansökt om forskningstillstånd. Syftet med forskningen är att utreda hur eleverna upplever samhörighet och vad det är som gör att elever känner samhörighet i klassen.

Forskningsmaterialet samlas in genom att intervjua elever (n=10) som går i årskurserna 1-6 i en grundskola. Intervjuerna genomförs i närkontakt under tiden 1.12.2020-11.12.2020. Helsingfors stads anvisningar för hälsosäkerhet följs i materialinsamlingen (bilagan 4). Eventuellt fortsätter materialinsamlingen 14.12.2020-28.2.2021 på distans.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare i studien ska ge sitt skriftliga samtycke för att delta i studien. Vårdnadshavarna ska ge sitt samtycke till att barnet deltar i studien då barnet ännu inte fyllt 15 år. Forskningsmaterialet förvaras under det att forskningen pågår enligt goda forskningsetiska principer och förstörs efter att forskningen har avslutats 31.12.2021.

Hur identifieringsuppgifter behandlas och uppgifter samlas i forskningsregistret har beskrivits i dataskyddsbeskrivningen för undersökningen (bilagan 5).

På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:

Beslutet tillåter insamling av forskningsmaterial 1.12.2020-28.2.2021 under skolans arbetstid.

Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och registermaterial.

Identifieringsuppgifter om enskilda personer som deltar i undersökningen får inte röjas i forskningsrapporten eller på något annat sätt.

Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.

Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.

Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostrans- och utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).

Upplysningar

Suvi Marja Lehikoinen, harjoittelija, telefon: 0931033335

suvi.lehikoinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

3

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

4

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

5

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

6

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

7

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

8

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

9

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

10

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Den sökande

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566