Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (1)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

26.10.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

78 §

Mottagande av boken Vårt land. Hundra historier från det självständiga Finland, till de svenskspråkiga gymnasierna

HEL 2020-001364 T 02 07 02

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutar att ta emot som gåva tre exemplar av boken ”Vårt land. Hundra historier från det självständiga Finland”. Donationens värde är totalt ca 150 euro. Donator är Svenska kulturfonden och mottagare är alla svenskspråkiga skolor på andra stadiet, Brändö gymnasium, Gymnasiet Lärkan och Tölö gymnasium. Donators önskemål framgår ur gåvobrevet.

Beslutsmotivering

I beslutet 17.07.2017 § 56 har sektorchefen efullmäktigat direktören för servicehelheten att besluta om mottagande av lösöre, egendom, bidrag eller testamente för servicehelhetens del, såvida bidragets eller testamentets värde är högst 30 000 €.

Upplysningar

Lena Elander, ekonomiplanerare, telefon: 310 49488

lena.elander(a)hel.fi

Bilagor

1

Kulturfonden donation BOK_VÅRT LAND_andra stadiet

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Utdrag

Bilaga 1

För kännedom

Utdrag

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566