Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

20.05.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

44 §

Mottagande av donation av Brändö Skolförening till Brändö gymnasium

HEL 2020-001364 T 02 07 02

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutar att ta emot som donation medel för stipendier om sammanlagt 3 980 euro av Brändö Skolförening. Fostrans- och utbildningssektorn delar ut stipendierna och understöden till Brändö gymnasium utgående från donationsbestämmelserna och gåvobrevets syften.

För stipendieutdelning:
Ralf Liljas minnesfond: 330 euro
Håkan Simberg: 250 euro
16 ämnesstipendier för studenter á 200 euro, sammanlagt 3 200 euro
två allmänna stipendier till studenterna á 100 euro, sammanlagt 200 euro

Donationen bokförs:
konto: 220500
resultatenhet: 1454101
verksamhetsområde: 149052

Stipendierna betalas in på stadens bankkonto:
Helsingfors stad, fostran- och utbildningssektorn
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09
BIC: NDEAFIHH

Beslutsmotivering

I beslutet 17.07.2017 § 56 har sektorchefen befullmäktigat direktören för servicehelheten att besluta om mottagande av lösöre, egendom, drag eller testamente för servicehelhetens del, såvida bidragets eller testamentets värde är högst 30 000 euro.

Upplysningar

Lena Elander, ekonomiplanerare, telefon: 310 49488

lena.elander(a)hel.fi

Bilagor

1

Bilaga Brändö skolförenings protokoll_Brändö

2

Bilaga Brändö skolförenings stadgar

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Utdrag

Bilaga 1
Bilaga 2

För kännedom

Utdrag

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566