Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

20.05.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

41 §

Mottagande av donation av Brändö Ls förening Hem och Skola r.f., Brändö lågstadieskola

HEL 2020-001364 T 02 07 02

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutar att ta emot en donation om 180 euro av  Brändö Ls förening Hem och Skola r.f. Donationen tillfaller Brändö lågstadieskola. Föreningen premierar en elev per årskurs med ett Kamratskapsstipendium. Fostrans- och utbildningssektorn delar ut stipendierna utgående från gåvobrevets syften.

Stipendiet betalas in på stadens bankkonto:
Helsingfors stad, fostran- och bildningssektorn
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09

Donationen bokförs:
konto: 220500
resultatenhet: 1453002
verksamhetsområde: 149064

Beslutsmotivering

I beslutet 17.07.2017 § 56 har sektorchefen befullmäktigat direktören för servicehelheten att besluta om mottagande av lösöre, egendom, bidrag eller testamente för servicehelhetens del, såvida bidragets eller testamentets värde är högst 30 000 €.

Upplysningar

Lena Elander, ekonomiplanerare, telefon: 310 49488

lena.elander(a)hel.fi

Bilagor

1

Bilag Brändö Ls föreningen Hem och Skola stipendier_Brändö ls

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Utdrag

Bilaga 1

För kännedom

Utdrag

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566