Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

13.05.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

31 §

Mottagande av stipendier från Carl-Olaf Homéns ungdomsidrottsfond, Brändö gymnasium

HEL 2020-001364 T 02 07 02

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade att ta emot stipendiepengar om 600 euro från Carl-Olaf Homéns ungdomsidrottsfond till Brändö gymnasium. Stipendierna om 300 euro var tillfaller gymnasisterna Joakim Lund och Tinna Siljamäki för föredömlig ungdomsledarinsats, i enlighet med donators gåvobrev.

Stipendierna betalas in på stadens bankkonto:
Helsingfors stad, fostran- och utbildningssektorn
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09
BIC: NDEAFIHH

Donationen bokförs:
konto: 220500
resultatenhet: 1454101
verksamhetsområde: 149033

Beslutsmotivering

I beslutet 17.07.2017 § 56 har sektorchefen befullmäktigat direktören för servicehelheten att besluta om mottagande av lösöre, egendom, bidrag eller testamente för servicehelhetens del, såvida bidragets eller testamentets värde är högst 30 000 €.

Upplysningar

Lena Elander, ekonomiplanerare, telefon: 310 49488

lena.elander(a)hel.fi

Bilagor

1

Bilaga SFSI C-O Homéns ungdomsidrottsfond

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Utdrag

Bilaga 1

För kännedom

Utdrag

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566