Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

13.05.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

28 §

Mottagande av bidrag ur Börje Saxbergs fond inom Svenska folkskolans vänner, Tölö gymnasium

HEL 2020-001364 T 02 07 02

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutar att ta emot ett bidrag om 800 euro ur Börje Saxbergs fond inom Svenska folkskolans vänner. Bidraget är riktat till Tölö gymnasium och det är avsett för stipendium till student med högsta akademiska vitsord. Fostrans- och utbildningssektorn delar ut stipendiet utgående från fondens donationsbestämmelser och gåvobrevets syften. Tölö gymnasiums rektor ansvarar för att redogörelse för användningen av bidraget görs enligt vad som sägs i gåvobrevet.

Stipendiet betalas in på stadens bankkonto:
Helsingfors stad, fostran- och utbildningssektorn
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09

Bidraget bokförs:
konto:                             220500
resultatenhet:               1454103
verksamhetsområde:     149004

Beslutsmotivering

I beslutet 17.07.2017 § 56 har sektorchefen befullmäktigat direktören för servicehelheten att besluta om mottagande av lösöre, egendom, bidrag eller testamente för servicehelhetens del, såvida bidragets eller testamentets värde är högst 30 000 €.

Upplysningar

Lena Elander, ekonomiplanerare, telefon: 310 49488

lena.elander(a)hel.fi

Bilagor

1

Bilaga SFV_Börje Saxbergs fond nr 15611_Tölö gymnasium

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Utdrag

Bilaga 1

För kännedom

Utdrag

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566