Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

05.05.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

24 §

Mottagande av donation av Svensk Förening i Åggelby r.f., Kottby lågstadieskola, Staffansby lågstadieskola och Månsas lågstadieskola

HEL 2020-001364 T 02 07 02

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutar att ta emot en donation av Svensk Förening i Åggelby r.f. Donationens värde är ca 255 euro och utdelas som stipendier, enligt gåvogivarens bestämmelser, till vinnarna i en uppsatstävling som ordnas för årskurs 6 i Kottby, Staffansby och Månsas lågstadieskolor. Temat är ”Hembygd” men eleverna får själva skapa sin rubrik. Förslag på rubriker kunde vara t.ex. Vad är det bästa med min stadsdel, Sevärdheter i den stadsdel jag bor eller helt enkelt Hembygd. Sexans lärare i respektive skola utser vinnaren. Stipendiet består av en bok ”På vandring genom byn” av Britta Holmlund, ett diplom och en penninggratifikation på 50-70 euro.

Penningdonationen betalas in på stadens bankkonto:
Helsingfors stad, fostran- och bildningssektorn
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09

Donationen bokförs:
konto: 220500
resultatenhet: 1453008 Kottby lågstadieskola
                       1453008 Månsas lågstadieskola och
                       1453010 Staffansby lågstadieskola
verksamhetsområde: 149056

Beslutsmotivering

I beslutet 17.07.2017 § 56 har sektorchefen befullmäktigat direktören för servicehelheten att besluta om mottagande av lösöre, egendom, bidrag eller testamente för servicehelhetens del, såvida bidragets eller testamentets värde är högst 30 000 €.

Upplysningar

Lena Elander, ekonomiplanerare, telefon: 310 49488

lena.elander(a)hel.fi

Bilagor

1

Bilaga Britta Holmlundstipendiet_SvFöreningeniÅggelby

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Utdrag

Bilaga 1

För kännedom

Utdrag

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566