Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

07.04.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

19 §

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2020-003481

HEL 2020-003481 T 13 02 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja ********** forskningstillstånd ********** på de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 30.10.2020.

Beslutsmotivering

********** har ansökt om forskningstillstånd. Syftet med kandidatavhandlingen är att undersöka hur lågstadielärare anpassar innehållet enligt särbegåvade elevers behov. Målet är att klargöra hur lärarna differentierar uppåt, vilka utmaningar och möjligheter lärarna förknippar med att differentiera uppåt samt vilka attityder lärarna har gemtemot särbegåvade elever.

Forskningsmaterialet samlas in 6.4.-31.5.2020 genom en enkät som riktar sig till lärare i fem skolor. Deltagandet i studien är frivilligt.

Materialet förvaras under det att forskningen pågår enligt goda forskningsetiska principer och förstörs efter att studien avslutats, senast 31.12.2020.

På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:

Beslutet tillåter insamling av forskningsmaterial 6.4.-31.5.2020.

Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och registermaterial.

Identifieringsuppgifter om enskilda personer som deltar i undersökningen får inte röjas i forskningsrapporten eller på något annat sätt.

Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.

Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.

Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostrans- och utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).

Upplysningar

Elina Vismanen, evalueringsexpert, telefon: 310 22174

elina.vismanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Den sökande

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566