Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

03.04.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

17 §

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2020-003155

HEL 2020-003155 T 13 02 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja ********** forskningstillstånd för ********** på de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 31.10.2020.

Beslutsmotivering

********** har ansökt om forskningstillstånd. Syftet med studien är att kartlägga lågstadielärares åsikter om en reformerad form av religions- och livsåskådningsundervisning samt vilka följder den kunde ses ha för elevernas identitetsutveckling och samhörighetskänsla.

Forskningsmaterialet samlas in genom att intervjua personal (n=6-8). Intervjuerna genomförs som onlineintervjuer. Deltagandet i studien är frivilligt.

Forskningsmaterialet förvaras under det att forskningen pågår enligt goda forskningsetiska principer och förstörs efter att studien avslutats, senast 1.6.2021.

På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:

Beslutet tillåter insamling av forskningsmaterial 7.4.-31.5.2020.

Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och registermaterial.

Identifieringsuppgifter om enskilda personer som deltar i undersökningen får inte röjas i forskningsrapporten eller på något annat sätt.

Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.

Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.

Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostrans- och utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).

Upplysningar

Elina Vismanen, evalueringsexpert, telefon: 310 22174

elina.vismanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Den sökande

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566