Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

20.03.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

13 §

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2020-002962

HEL 2020-002962 T 13 02 01

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja ********** forskningstillstånd för examensarbete ********** på de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 31.12.2020.

Beslutsmotivering

********** har ansökt om forskningstillstånd. Syftet med examensarbetet är att utreda huruvuda en temadag med fokus på återupplivning kan fungera som en effektiv inlärningsmetod för högstadieelever.

Under temadagen presenteras grundläggande information om återupplivning. Temadagen ordnas för elever i åldern 15-16 år (n=32). Informanternas kunskap om återupplivning testas före presentationstillfället med en frågesport. En vecka samt en månad efter presentationstillfället testas informanternas kunskap om återupplivning med en elektronisk enkät.

Forskningsmaterialet samlas in under vårterminen 2020 eller under höstterminen 2020. Deltagandet i studien är frivilligt. Vårdnadshavarna ska ge sitt samtycke till att barnet deltar i studien om barnet ännu inte fyllt 15 år. Forskningsmaterialet förvaras under det att forskningen pågår och förstörs efter att studien avslutats, senast 30.4.2021.

På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:

Beslutet tillåter insamling av forskningsmaterial under vårterminen 2020 eller under höstterminen 2020 under skolans arbetstid.

Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och registermaterial.

Identifieringsuppgifter om enskilda personer som deltar i undersökningen får inte röjas i forskningsrapporten eller på något annat sätt.

Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.

Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.

Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostrans- och utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).

Upplysningar

Elina Vismanen, evalueringsexpert, telefon: 310 22174

elina.vismanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

4

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

5

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

6

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

7

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

8

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 21 p.)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Den sökande

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566