Helsingfors stad

Protokoll över tjänsteinnehavarbeslut

 

1 (1)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

 

21.01.2020

 

 

 

 

Direktören för svenska servicehelheten

 

 

 

 

2 §

Offentligt framläggande av direktören för den svenska servicehelhetens protokoll

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade att direktören för svenska servicehelhetens protokoll hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen www.hel.fi.

Beslutsmotivering

Enligt 107 § i kommunallagen (410/2015) förs protokoll över förtroendevaldas och tjänsteinnehavares beslut, om det inte är onödigt på grund av beslutets natur. Enligt 140 § i kommunallagen gäller att protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och sådana organ i en samkommun som avses i 58 § 1 mom., med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlades. I protokollet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut. Protokoll från andra myndigheter i en kommun eller samkommun än sådana som avses i 1 mom. ska på motsvarande sätt hållas offentligt tillgängliga, om myndigheten anser det vara behövligt.

Enligt 24 kap. 2 § i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad hålls protokollet offentligt framlagt enligt vad som bestäms i kommunallagen, om den som fattat beslutet anser det nödvändigt. Att hålla protokollet offentligt framlagt är nödvändigt med tanke på delgivning av beslut till en kommunmedlem.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566