Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

Grundläggande utbildning

04.03.2021

 

 

 

 

Chefen för den grundläggande utbildningen

 

 

 

 

44 §

Anställning av specialklasslärare tillsvidare, Zacharias Topeliusskolan, arbetsnummer KASKO-04-418-20

HEL 2021-001782 T 01 01 01 01

Beslut

Chefen för den grundläggande utbildningen beslutade att anställa

**********

som specialklasslärare (tjänstesignum 1316) vid Helsingfors stad med placering i Zacharias Topeliusskolan, Eva-enheten åk 1-5, från 1.8.2021.

Anställningen är villkorlig till dess att den som väljs till tjänsten har uppvisat ett straffregisterutdrag (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002) och företagshälsovårdens intyg över sin lämplighet för tjänsten. Företagshälsovårdens intyg ska vara rektorn till påseende en månad efter att beslutet delgetts.

Lönen bestäms enligt UKTA. En prövotid om sex (6) månader fastställs för den som väljs till tjänsten

Beslutsmotivering

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (20.11.2019, § 100) är det chefen för den grundläggande utbildningen som anställer ordinarie lärare.

Specialklasslärartjänsten (tjänstesignum 1316) ledigförklarades under tiden 10.01.2021 - 25.01.2021 i Helsingfors stads rekryteringskanaler. Tjänsten är placerad i Zacharias Topeliusskolan.

När ansökningstiden hade gått ut hade 3 personer sökt tjänsten. Av sökandena uppfyller 2 behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

Förutom de formella behörighetskraven framhölls att vi förutsätter att sökande kan bemöta elever i olika livssituationer och har förmåga att koordinera skoldagen för dessa elever.

De två behöriga sökandena intervjuades för tjänsten. I intervjun deltog förutom skolans rektor även biträdande rektor och skolans direktionsordförande. Efter intervjutillfället drog den andra sökanden tillbaka sin ansökan.

**********

På basen av ansökningshandlingar och intervjuer konstaterades

**********

Med hänvisning till det ovannämnda bedömer chefen för den grundläggande utbildningen att

**********

är lämplig för tjänsten.

Beslutsutdrag med anvisningar för begäran om omprövning skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

Upplysningar

Carita Glasgow, rektor, telefon: 310 86596

carita.glasgow(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566