Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

Grundläggande utbildning

01.03.2021

 

 

 

 

Chefen för den grundläggande utbildningen

 

 

 

 

8 §

Anställning av klasslärare tillsvidare, Hoplaxskolan, arbetsnummer KASKO-04-439-20

HEL 2021-001769 T 01 01 01 01

Beslut

Chefen för den grundläggande utbildningen beslutade att anställa som klasslärare (tjänstesignum 3656) vid Helsingfors stad med placering i Hoplaxskolan från 1.8.2021.

**********

som klasslärare (tjänstesignum 3656) vid Helsingfors stad med placering i Hoplaxskolan från 1.8.2021.

**********

Anställningen är villkorlig till dess att den som väljs till tjänsten har uppvisat ett straffregisterutdrag (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002) och företagshälsovårdens intyg över sin lämplighet för tjänsten. Företagshälsovårdens intyg ska vara rektorn till påseende en månad efter att beslutet delgetts.

Lönen bestäms enligt UKTA. En prövotid om sex (6) månader fastställs för den som väljs till tjänsten.

Beslutsmotivering

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (20.11.2019, § 100) är det chefen för den grundläggande utbildningen som anställer ordinarie lärare.

Klasslärartjänsten (tjänstesignum 3656) ledigförklarades under tiden 10.01.2021 - 25.01.2021 i Helsingfors stads rekryteringskanaler. Tjänsten är placerad i Hoplaxskolan.

När ansökningstiden hade gått ut hade 14 personer sökt tjänsten. Av sökandena uppfyller 8 behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

Av de behöriga sökandena intervjuades 6 personer. I intervjun deltog förutom skolans rektor även biträdande rektor.

**********

**********

**********

Med hänvisning till det ovannämnda bedömer chefen för den grundläggande utbildningen att

**********

är den mest lämpliga för klasslärartjänsten.

Beslutsutdrag med anvisningar för begäran om omprövning skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

Upplysningar

Pia Silvander, rektor, telefon: 310 80952

pia.silvander(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566