Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (1)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

Grundläggande utbildning

01.03.2021

 

 

 

 

Chefen för den grundläggande utbildningen

 

 

 

 

4 §

Anställning av timlärare med specialklassläraruppgifter tillsvidare, Hoplaxskolan, arbetsnummer KASKO-04-434-20

HEL 2021-001765 T 01 01 01 01

Beslut

Chefen för den grundläggande utbildningen beslutade i enlighet med § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare att lämna tjänsten obesatt på grund av att inga behöriga sökande hade sökt tjänsten.

Beslutsmotivering

Tjänsten timlärare med specialklassläraruppgifter ledigförklarades under tiden 10.01.2021 - 25.01.2021 i Helsingfors stads rekryteringskanaler. Tjänsten är placerad i Hoplaxskolan.

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut 20.11.2019, § 100 är det chefen för den grundläggande utbildningen som anställer ordinarie lärare.

När ansökningstiden hade gått ut hade tre personer sökt tjänsten. Ingen av sökandena uppfyller behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

Enligt § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan en tjänst lämnas obesatt.

Eftersom tjänsten saknade behöriga sökande, konstaterar chefen för den grundläggande utbildningen att tjänsten timlärare med specialklassläraruppgifter lämnas obesatt.

Beslutsutdrag skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

Upplysningar

Pia Silvander, rektor, telefon: 310 80952

pia.silvander(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566