Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (1)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

Grundläggande utbildning

01.03.2021

 

 

 

 

Chefen för den grundläggande utbildningen

 

 

 

 

30 §

Anställning av timlärare i teknisk slöjd tillsvidare, Botby grundskola, arbetsnummer KASKO-04-431-20

HEL 2021-001562 T 01 01 01 01

Beslut

Chefen för den grundläggande utbildningen beslutade i enlighet med § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare att lämna tjänsten obesatt på grund av att inga behöriga sökande hade sökt tjänsten.

Beslutsmotivering

Timlärare i teknisk slöjd ledigförklarades under tiden 10.1.2021 - 25.1.2021 i Helsingfors stads rekryteringskanaler. Tjänsten är placerad i Botby grundskola.

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut 20.11.2019, § 100 är det chefen för den grundläggande utbildningen som anställer ordinarie lärare.

När ansökningstiden hade gått ut hade 1 person sökt tjänsten. Den sökande uppfyller inte behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

Enligt § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan en tjänst lämnas obesatt.

Eftersom tjänsten saknade behöriga sökande, konstaterar chefen för den grundläggande utbildningen att timläraretjänsten i tekniskslöjd lämnas obesatt.

Beslutsutdrag skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

Upplysningar

Janika Wagner, rektor, telefon: 310 82750

janika.wagner(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566