Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

Grundläggande utbildning

01.03.2021

 

 

 

 

Chefen för den grundläggande utbildningen

 

 

 

 

23 §

Anställning av lektor i fysik och matematik tillsvidare, Åshöjdens grundskola, arbetsnummer KASKO-04-394-20

HEL 2021-001775 T 01 01 01 01

Beslut

Chefen för den grundläggande utbildningen beslutade att anställa

**********

som lektor i fysik och matematik (tjänstesignum 506) vid Helsingfors stad med placering i Åshöjdens grundskola från 1.8.2021.

Anställningen är villkorlig till dess att den som väljs till tjänsten har uppvisat ett straffregisterutdrag (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002) och företagshälsovårdens intyg över sin lämplighet för tjänsten. Företagshälsovårdens intyg ska vara rektorn till påseende en månad efter att beslutet delgetts.

Lönen bestäms enligt UKTA. Ingen prövotid eftersom den sökande redan arbetar som lärare inom staden.

Beslutsmotivering

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (20.11.2019, § 100) är det chefen för den grundläggande utbildningen som anställer ordinarie lärare.

Lektorstjänsten (tjänstesignum 506) ledigförklarades under tiden 10.1.2021 - 25.1.2021 i Helsingfors stads rekryteringskanaler. Tjänsten är placerad i Åshöjdens grundskola.

När ansökningstiden hade gått ut hade fyra personer sökt tjänsten. Av sökandena uppfyller tre behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

Förutom de formella behörighetskraven framhölls att den växande huvudstaden behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. Pedagogiken och verksamhetskulturen utvecklas ständigt och hela staden används som lärmiljö. Tonvikten läggs på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande.

Av de behöriga sökandena intervjuades tre personer. I intervjun deltog förutom skolans rektor även biträdande rektor.

**********

**********

Med hänvisning till det ovannämnda bedömer chefen för den grundläggande utbildningen att 

**********

är den mest lämpliga för lektorstjänsten.

Beslutsutdrag med anvisningar för begäran om omprövning skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

Upplysningar

Birgitta Ponthin, rektor, telefon: 310 84440

birgitta.ponthin(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566