Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

Grundläggande utbildning

01.03.2021

 

 

 

 

Chefen för den grundläggande utbildningen

 

 

 

 

15 §

Anställning av klasslärare tillsvidare, Degerö lågstadieskola, arbetsnummer KASKO-04-398-20

HEL 2021-001565 T 01 01 01 01

Beslut

Chefen för den grundläggande utbildningen beslutade att anställa

**********

som klasslärare (3733) vid Helsingfors stad med placering i Degerö lågstadieskola från 1.8.2021.

Anställningen är villkorlig till dess att den som väljs till tjänsten har uppvisat ett straffregisterutdrag (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002) och företagshälsovårdens intyg över sin lämplighet för tjänsten. Företagshälsovårdens intyg ska vara rektorn till påseende en månad efter att beslutet delgetts.

Lönen bestäms enligt UKTA. Ingen prövotid eftersom den sökande redan arbetar som lärare inom staden.

Beslutsmotivering

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (15.6.2018, § 46) är det chefen för den grundläggande utbildningen som anställer ordinarie lärare.

Klasslärartjänsten (3733) ledigförklarades under tiden 10.1.2021 - 25.1.2021 i Helsingfors stads rekryteringskanaler. Tjänsten är placerad i Degerö lågstadieskola.

När ansökningstiden hade gått ut hade 12 personer sökt tjänsten. Av sökandena uppfyller 6 behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). En av de behöriga sökandena har dragit tillbaka sin ansökan. Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

Förutom de formella behörighetskraven framhölls att sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. I staden utvecklar man ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Man värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Tonvikten läggs på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande.

Alla behöriga sökanden intervjuades. I intervjun deltog förutom skolans rektor även biträdande rektor.

**********

**********

**********

**********

Med hänvisning till det ovannämnda bedömer chefen för den grundläggande utbildningen att 

**********

är den mest lämpliga för klasslärartjänsten.

Beslutsutdrag med anvisningar för begäran om omprövning skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

Upplysningar

Anders Rosenqvist, rektor, telefon: 310 82670

anders.rosenqvist(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566