Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (1)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

Grundläggande utbildning

11.09.2019

 

 

 

 

Chefen för den grundläggande utbildningen

 

 

 

 

77 §

Beslut om behovsprövad tilläggsresurs för assistenter i grundläggande utbildningen 2019-2020, tilläggsbeslut

HEL 2019-009120 T 12 01 01

Beslut

Skolorna får på basis av elevantal assistentresurs på koefficient och har därutöver möjlighet att anhålla om behovsprövad tilläggsresurs enligt enhetsvisa behov. Chefen för den grundläggande utbildningen beslutade bevilja följande enheter behovsprövad tilläggsresurs för assistenter läsåret 2019-2020.

Behovsprövad tilläggsresurs utdelas enligt följande:

Staffansby lågstadieskola

 

- tilläggsresurs för allmänundervisning

40

 

Upplysningar

Sonja Ekholm, controller, telefon: 310 86216

sonja.ekholm(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

 

utdrag

 

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566