Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

Grundläggande utbildning

07.05.2019

 

 

 

 

Chefen för den grundläggande utbildningen

 

 

 

 

67 §

Beslut om behovsprövad tilläggsresurs för assistenter i grundläggandeutbildningen 2019-2020

HEL 2019-005473 T 12 01 01

Beslut

Skolorna får på basis av elevantal assistentresurs på koefficient och har därutöver möjlighet att anhålla om behovsprövad tilläggsresurs enligt enhetsvisa behov. Chefen för den grundläggande utbildningen beslutade bevilja följande enheter behovsprövad tilläggsresurs för assistenter läsåret 2019-2020.

Behovsprövad tilläggsresurs utdelas enligt följande:

Botby grundskola

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen åk 1-6

30

- tilläggsresurs för allmänundervisningen åk 7-9

30

- tilläggsresurs för specialklasserna

48

Brändö lågstadieskola

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen

28

Degerö lågstadieskola

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen

29

Drumsö lågstadieskola

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen

49

Grundskolan Norsen

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen åk 1-6

40

- tilläggsresurs för allmänundervisningen åk 7-9

30

- tilläggsresurs för specialklasserna

28

Hoplaxskolan

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen

71

- tilläggsresurs för allmänundervisningen åk 7-9

30

Kottby lågstadieskola

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen

26

Minervaskolan

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen

21

- tilläggsresurs för specialklasserna

58

Månsas lågstadieskola

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen

10

Nordsjö lågstadieskola

 

 - tilläggsresurs för allmänundervisningen

37

Staffansby lågstadieskola

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen

26

Zacharias Topeliusskolan

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen

17

Åshöjdens grundskola

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen

26

- tilläggsresurs för allmänundervisningen åk 7-9

30

Östersundom skola

 

- tilläggsresurs för allmänundervisningen

20

 

Upplysningar

Sonja Ekholm, controller, telefon: 310 86216

sonja.ekholm(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

 

utdrag

 

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566