Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (1)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

Grundläggande utbildning

25.02.2019

 

 

 

 

Chefen för den grundläggande utbildningen

 

 

 

 

21 §

Anställning av specialklasslärare tillsvidare, Minervaskolan, arbetsnummer 5-4108-18

HEL 2019-000722 T 01 01 01 01

Beslut

Chefen för den grundläggande utbildningen beslutade i enlighet med § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare att lämna tjänsten obesatt på grund av att få behöriga sökande hade sökt tjänsten.

Beslutsmotivering

Specialklasslärartjänsten (tjänstesignum 1304) ledigförklarades under tiden 13.1.2019 - 28.1.2019 i Helsingfors stads rekryteringskanaler. Tjänsten är placerad i Minervaskolan.

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut 15.6.2018, § 46 är det chefen för den grundläggande utbildningen som anställer ordinarie lärare.

När ansökningstiden hade gått ut hade fem personer sökt tjänsten. En av sökandena uppfyller behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

Enligt § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan en tjänst lämnas obesatt.

Eftersom tjänsten hade så få behöriga sökande, konstaterar chefen för den grundläggande utbildningen att specialklasslärartjänsten lämnas obesatt.

Beslutsutdrag skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

Upplysningar

Anna-Maria Rosenqvist, tf.rektor, telefon: 310 86754

anna-maria.rosenqvist(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

utdrag

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566