Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (2)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

Grundläggande utbildning

25.02.2019

 

 

 

 

Chefen för den grundläggande utbildningen

 

 

 

 

16 §

Anställning av speciallärare tillsvidare, Åshöjdens grundskola, arbetsnummer 5-4149-18

HEL 2019-000856 T 01 01 01 01

Beslut

Chefen för den grundläggande utbildningen beslutade att anställa

**********

som speciallärare (tjänstesignum 1322) vid Helsingfors stad med placering i Åshöjdens grundskola från 1.8.2019. Eftersom

**********

redan är fastanställd vid en skola i Helsingfors behöver varken straffregisterutdrag eller företagshälsovårdens intyg uppvisas.

Lönen bestäms enligt UKTA. Ingen prövotid behövs eftersom personen ifråga byter skola inom staden.

Beslutsmotivering

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (15.6.2018, § 46) är det chefen för den grundläggande utbildningen som anställer ordinarie lärare.

Speciallärartjänsten (tjänstesignum 1322) ledigförklarades under tiden 13.1.2019 - 28.1.2019 i Helsingfors stads rekryteringskanaler. Tjänsten är placerad i Åshöjdens grundskola.

När ansökningstiden hade gått ut hade fem personer sökt tjänsten. Av sökandena uppfyller tre behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). En av de behöriga sökandena drog tillbaka sin ansökan före intervjun. Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

Förutom de formella behörighetskraven framhölls att Sektorn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad behöver medarbetare som har spetskompetens inom utbildning. I staden utvecklar man ständigt pedagogiken och verksamhetskulturen och använder effektivt hela staden som lärmiljö. Man värdesätter varje individ och stöder såväl kollaborativt som individuellt lärande som utgår från elevernas styrkor. Tonvikten läggs på goda interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga. Den digitala tekniken utnyttjas för att möjliggöra och berika ett mångsidigt lärande.

Av de behöriga sökandena intervjuades två personer. I intervjun deltog förutom skolans rektor även biträdande rektor.

**********

**********

**********

Med hänvisning till det ovannämnda bedömer chefen för den grundläggande utbildningen att

**********

är den mest lämpliga för speciallärartjänsten.

Beslutsutdrag med anvisningar för begäran om omprövning skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

Upplysningar

Birgitta Ponthin, rektor, telefon: 310 84440

birgitta.ponthin(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

utdrag

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566