Helsingfors stad

Protokoll

 

1 (1)

Sektorn för fostran och utbildning

 

 

Svenska servicehelheten

 

 

Grundläggande utbildning

15.01.2019

 

 

 

 

Chefen för den grundläggande utbildningen

 

 

 

 

4 §

Beslut om behovsprövad tilläggsresurs för assistenter i grundläggande utbildningen 2018-2019

HEL 2018-007261 T 12 01 01

Beslut

Skolorna får på basis av elevantal assistentresurs på koefficient och har därutöver möjlighet att anhålla om behovsprövad tilläggsresurs enligt enhetsvisa behov. Chefen för den grundläggande utbildningen beslutade bevilja följande enheter behovsprövad tilläggsresurs för assistenter för tiden 7.1-1.6.2019.

Behovsprövad tilläggsresurs utdelas enligt följande:

Botby grundskola

 

- tilläggsresurs för allmänundervisning

20 h/v

 

Upplysningar

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

 

utdrag

 

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 51300

Töysägatan 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 51

Telefax

 

Moms nr

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566