Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

 

 

 

12.10.2021

 

 

 

 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 

 

 

 

87 §

Perusrahoituksen hakeminen, valtion perusrahoitus ammatillisen koulutuksen järjestäjille, vuoden 2021 toinen lisäsuoritepäätös

HEL 2021-010517 T 02 05 01 01

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä talousarvion määrärahasta perusrahoitusta, joka on jätetty jaettavaksi varainhoitovuoden aikana vuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä.

Perusrahoitusta haetaan opiskelijavuosien lisäyksenä. Stadin ammatti- ja aikuisopiston tavoitteena on ministeriön hakukriteerien mukaisesti lisätä toiminta-alueellaan koulutuspalveluita, jotka parantavat työvoiman saatavuutta ja kohtaantoa.

Vuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä on jaettavana enintään 2 243 opiskelijavuotta, josta Stadin ammatti- ja aikuisopisto hakee viittäkymmentä opiskelijavuotta.

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päätti valtuuttaa ammatillisen koulutuksen päällikön Maria Sarkkisen toimimaan asiointiroolissa rahoituksen hakemuksen sähköisessä järjestelmässä.

Liitteenä hakemus perusrahoituksen saamiseksi sekä hakuohje.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeisti koulutuksen järjestäjiä 16.9.2021 lähettämässään kirjeessä varainhoitovuoden 2021 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen hakemiseen. Samalla ministeriö ohjeisti vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion perusteella myönnettävän lisärahoituksen hakemiseen. Molemmista rahoituksista päätetään vuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä. (VN/23589/2021.)

Koulutuksen järjestäjät voivat hakea varainhoitovuoden aikana ilmenneisiin tarpeisiin jätettyä perusrahoitusta tavoitteellisina opiskelijavuosina ja/tai erityisen perustellusta syystä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. Stadin ammatti- ja aikuisopisto hakee perusrahoitusta tavoitteellisina opiskelijavuosina.

Toisella lisäsuoritepäätöksellä ministeriö voi jakaa enintään 2 243 opiskelijavuotta. Ministeriö ei kohdenna näitä opiskelijavuosia erikseen työvoimakoulutukseen, mutta koulutuksen järjestäjät voivat tarvittaessa käyttää saamaansa opiskelijavuosilisäystä myös työvoimakoulutuksen järjestämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa akuuttiin osaajapulaan lisäämällä lisäsuoritepäätöksillä ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosia. Ministeriö kohdentaa vuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä opiskelijavuosilisäystä koulutuksen järjestäjille, jotka hakemustensa perusteella pystyvät tehokkaimmin lisäämään työvoiman saatavuutta ja kohtaantoa parantavia koulutuspalvelujaan ensisijaisilla toiminta-alueillaan. Lisäksi ministeriö voi kohdentaa opiskelijavuosilisäyksiä järjestäjille, joilla oppivelvollisia aloitti tänä syksynä ennakoitua suurempi määrä esimerkiksi asuinkuntien osoittamien oppivelvollisten johdosta.

Toisella lisäsuoritepäätöksellä haetaan tavoitteellisia opiskelijavuosia

Toisella lisäsuoritepäätöksellä ministeriö varmistaa vuoden 2021 talousarvion opiskelijavuosiresurssin tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön. Tämän vuoksi ministeriö kohdentaa jäljellä olevia tavoitteellisia opiskelijavuosia vain sellaisille koulutuksen järjestäjille, joiden kuluvan vuoden opiskelijavuositoteuman ministeriö arvioi ylittävän järjestäjälle varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettyjen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän. Ministeriö käyttää arvionsa pohjana Koski-järjestelmän mukaisia kuluvan vuoden tammi-elokuun ja kahden aikaisemman vuoden toteumatietoja. Ministeriön tämänhetkinen arvio Helsingin kaupungin koko vuoden toteumasta on 9 968 opiskelijavuotta. Tämä ylittää 15 opiskelijavuodella varsinaisen suoritepäätöksen.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto hakee viittäkymmentä tavoitteellista opiskelijavuotta. Tällä opiskelijavuosien lisäyksellä opisto lisää toiminta-alueellaan koulutuspalveluita, jotka parantavat työvoiman saatavuutta ja kohtaantoa.

Opiskelijavuodet suunnataan ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle hoiva-avustajiin. Tämän lisäksi opiskelijavuosia voidaan käyttää täydentävään ja työllistävään koulutukseen, jossa opiskelija suorittaa opintoja joustavasti töiden ohella. Opiston toiminta-alueella on sosiaali- ja terveysalan työvoimantarve valtaisa. Tällä hetkellä alalle hakijoita on runsaasti, ja oppilaitoksen resurssit mahdollistavat koulutusten nopean aloittamisen.

Toimivalta

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla seuraavasti: kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja päättää kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot

Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirje 16.9.2021, täydennys 24.9.2021

2

Hakemus vuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän lisärahoituksen saamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566